Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 stycznia 2009 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.