Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 8 ust. 4 pkt 1uchwały Nr XXIX/195/2009 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie ustalania trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalnosći pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.