Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenie nieważności uchwały Nr XXV/205/2009 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kostrzyn przez osoby prawne i fizyczne inne, niż jednostka samorządu terytorialnego w części obejmującej postanowienia:

-        § 4 ust. 1 lit a w zakresie wyrażeń: „dla dzieci w wieku 3-6 lat w wysokości”

-        § 4 ust. 4 w brzmieniu „dotacja na dane dziecko przyznawana jest od miesiąca, w którym dziecko kończy 3 lata”

-        zał. Nr 3 do uchwały pkt 4 w zakresie wyrażeń „w wieku 3-6 lat”

-        § 6 ust. 2 zdanie drugie w brzmieniu „Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości”