Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki o nieudzielenie Burmistrzowi Trzcianki absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2008 rok