Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności w postanowieniach § 3 ust. 5 wyrażenie w brzmieniu "remonty", postanowień § 4 ust. 6, § 5 ust. 3, § 6 ust. 2, § 6 ust. 3 w zdaniu drugim wyrażenie w brzmieniu "liczonymi od dnia przekazania środków", § 6 ust. 4, § 7 ust. 1 lit. d uchwały Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedzszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu konroli prawidłowości ich wykorzystywania