Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności

postanowień § 13 ust.1 i ust.2 uchwały Nr XXXII/246/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.