Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności w § 2 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr XXI/141/2009  Rady Gmin Połajewo z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  wyrażenia „lub archeologicznych”.