Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII/437/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie  udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla  przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gostyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, w części obejmującej postanowienia  w § 7 ust. 2,  w § 9 ust. 3,  w § 10 pkt 5 wyrażenia „po odliczeniu kosztów wyżywienia”,  w § 10 pkt 6 wyrażenia „po odliczeniu kosztów wyżywienia”,  w § 10 pkt 7 wyrażenia „po odliczeniu kosztów wyżywienia”.