PREZES

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 

 

ogłasza konkurs na kandydata

na etatowego członka Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu

                

I.  Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka Kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:

1)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)    posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na  członka Kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)    kwestionariusz osobowy;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

      Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby – II piętro Sekretariat,  Poznań, ul. Zielona 8 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem :

„KONKURS NA KANDYDATA  NA ETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM

  REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU”

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ul. Zielona 8

61- 851 Poznań

V. Termin składania ofert – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

VI. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dotycząca  przetwarzania  danych zamieszczona została na stronie internetowej oraz w BIP Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Poznaniu wraz z niniejszym ogłoszeniem.