Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości wukupu obligacji przez Miasto i Gminę Odolanów