Prezes

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Poznaniu

 

ogłasza nabór do pracy

 

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

na stanowisko inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało :

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podlegających kontroli podmiotach zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego na terenie województwa wielkopolskiego
 • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie
 • sporządzanie protokołu kontroli oraz projektu wystąpienia pokontrolnego
 • przygotowywanie projektu odpowiedzi na skierowane do Izby skargi i wnioski w zakresie przeprowadzonej kontroli
 • przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne

 

Wykształcenie :

 • wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word)        
 • znajomość przepisów z zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych, a w szczególności  z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych, rachunkowości, gospodarki  nieruchomościami

 

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • terminowość, odpowiedzialność  i rzetelność w realizowaniu zadań
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność pracy w zespole      
 • prawo jazdy kat. „B”

  

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • list motywacyjny
 • CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe  kwalifikacje
 • podpisane przez kandydata oświadczenia:

1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez

    Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań

2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z

   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty należy składać w terminie  do  dnia 31 lipca 2019 roku

w kopercie z dopiskiem  „Nabór  na stanowisko inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu” 

na adres : Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu,

                 skrytka pocztowa nr 223,

                 60-967 Poznań 9

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie  w/w terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Inne informacje :

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i teście kwalifikacyjnym.

Test kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, ustroju  samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, podatków i opłat lokalnych oraz zakres działania regionalnych izb obrachunkowych.

Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Izbie zostaną dołączone do akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.