Poznań, dnia 08.01.2021 r.

WA-1221/1/21

 

   Pani/ Pan

    Marszałek

 Starosta

                                               Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

 

 

            Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia ONLINE dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nt.:

„Rachunkowość budżetowa – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego”

które odbędą się w 5 oddzielnych grupach w dniach 25 stycznia 2021 r., 27 stycznia 2021 r.,
1, 2, 3 lutego 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00 na platformie ClickMeeting.

 

Szkolenia przeprowadzi Pani Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia:

 1. Najważniejsze przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości, w tym omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości oraz zmian przepisów związanych
  z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki.
 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w świetle obowiązujących przepisów o rachunkowości, w tym szczególne zasady rachunkowości budżetowej oraz uwagi Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące inwentaryzacji okresowej środków trwałych i rozrachunków.
 3. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych
  w sprawozdaniu finansowym jednostki (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa), w tym omówienie (na przykładach) zakresu ustaleń organów JST dotyczących wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki.
 4. Wycena i ewidencja operacji w księgach jednostki budżetowej oraz prezentacja sald kont bilansowych w sprawozdaniu finansowym:
  1. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz środków trwałych
   w budowie (inwestycji);
  2. rozrachunków, przychodów i kosztów, w tym m.in. operacji związanych z COVID-19 (ujęcie w ewidencji i sprawozdaniu finansowym);
  3. rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
  4. rezerw.
 5. Księgowania pod datą końca roku obrotowego, w tym operacje ujmowane na koncie „Fundusz jednostki” i wykazywane w „Zestawieniu zmian w funduszu”, kontrola prawidłowości zapisów na kontach pozabilansowych oraz zamknięcie tych kont.
 6. Wycena i ewidencja operacji na kontach budżetu JST, w tym: operacji związanych
  z utworzeniem i wykorzystaniem rezerwy na niewygasające wydatki i operacji niekasowych korygujących skumulowany wynik budżetu JST.
 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

     

              Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. W portalu proszę o podanie adresu mailowego na który zostanie przesłany link do szkolenia online oraz danych do wystawienia rachunku.

 

Jak wygląda szkolenie zdalne?

 1. Zgłoszenie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia.
 2. Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, na który zostanie przesłany link do szkolenia.
 3. Około 3-2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adresy e-mail zostanie przesłany link do szkolenia na platformie ClickMeeting oraz hasło do  szkolenia.
 4. W dniu szkolenia uczestnik loguje się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub smartfon).
 5. Podczas trwania szkolenia widać prowadzącego, można zadawać pytania na czacie.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną rozesłane mailowo przed szkoleniem.
 7. Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

 

Rejestracja w portalu na dany termin oznacza potwierdzenie uczestnictwa i będzie podstawą do wystawienia rachunku.

 Koszt szkolenia wynosi 180 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku po odbytym szkoleniu na podstawie dokonanej rejestracji w portalu.

 

          Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna – Wydział Informacji Analiz i Szkoleń mail: szkolenia@poznan.rio.gov.pltel. 0-61/8595-718.

   

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                        (-) Grażyna Wróblewska

                                                                                                                                        Prezes RIO Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń:

 1. Poznań:w dniu 25 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
 2. Poznań:w dniu 27 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00
 3. Poznań:w dniu 1 lutego 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
 4. Poznań:w dniu 2 lutego 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
 5. Poznań:w dniu 3 lutego 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00.