W związku z wnioskiem Pana Sebastiana Skuzy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym informacji o skutkach finansowych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z epidemią COVID-19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji według załączonego wzoru, elektronicznie w niezmienionym formacie (Excel) na adres sprawozdania@poznan.rio.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego br.