Regulamin Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - tekst jednolity