Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez Wójta Gminy Dopiewo zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych Nr 17, 2, 16, 23 pkt. 3 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2009r. Nr WK-0911/69/2008