Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich