Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto Poznań