Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLIII/264/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 września 2009 roku w sprawie:  trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych  oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Buk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie w części obejmującej postanowienia:

-        § 2 pkt 4 lit. „d” i „e” wyrażenia „(ponoszone wydatki oblicza się, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały)” oraz załącznika Nr 1  

-        § 7 ust. 5 pkt 1 i 2, 

-        § 10 ust. 2, 

-        § 13 wyrażenia „Podmiot winien uwzględnić w systemie księgowości wydzielenie kosztów sfinansowanych dotacją”