Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki, kredytu przez Powiat Wągrowiecki