Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 lutego 2005 r. z kontroli zlecania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kaliszu prac na podstawie umów cywilnoprawnych przedsiębiorstwu „PPUH DANBUD”, przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Kaliskiego