Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lutego 2005 r. z kontroli doraźnej zamówienia publicznego „Budowa drogi gminnej – ulicy Odrodzenia w Krobi” w zakresie zgodności wykonania i finansowania inwestycji z dokumentacją projektową i rozliczeniową oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)