Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lutego 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.