Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 stycznia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009r.