Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009r.