Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2011 r. kontroli kompleksowej za 2009 r.