Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 stycznia 2011 r. z kontroli komplesowej za 2009 r.