Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.