Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2011 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej obejmującej wybrane inwestycje kanalizacyjne w latach 2005 - 2010, w tym w szczególności sposób ich ujęcia w budżecie i księgach rachunkowych, stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych oraz źródła finansowania wydatków.