Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lutego 2011 r. z kontroli kompleskowej za 2009 r.