Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 marca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.