Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 kwietnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.