Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 kwietnia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej za 2009r. w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 Karta Nauczyciela.