Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2011r. z kontroli gospodarki finansowej w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w zakresie osiągania w Gminie Miejskiej Chodzież wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.