Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 maja 2011 r. z kontroli kompleskowej za 2009 r.