Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 maja 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie osiągania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30 a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.