Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 maja 2011 r. z kontroli w zakresie osiągania w 2009 r. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.