Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 marca 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.