Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 maja 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie osiągania wysokości średnich wyngrodzeń nauczycieli za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.