Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 czerwca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.