Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 czerwca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.