Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 lipca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.