Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 czerwca 2011 r. z kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Poznania w zakresie realizowania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przez jednostkę budżetową Miasta Poznania - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r.