Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lipca 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.