Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia przez Prezydenta Miasta Kalisza do treści wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 maja 2011 r.