Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2011 r. z  kontroli kompleksowej za 2010 r.