Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 sierpnia 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.