Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 września 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.