Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 września 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.