Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 października 2011 r. z kontroli kompleksowej za 2010 r.