Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2011 r. z kontroli kompleskowej za 2010 r.